ตารางเรียนประจำปี 2023

 

Level 1: Basic
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
มกราคม              –              –              –
กุมภาพันธ์              –              –              –
มีนาคม              –              –              –
เมษายน              –              –              –
พฤษภาคม              –              –              –
มิถุนายน              –              –              –
กรกฎาคม              –              –              –
สิงหาคม 20 ส.ค. – 10 ก.ย. 21 ส.ค. – 12 ก.ย. 26 ส.ค. – 16 ก.ย.
กันยายน 17 ก.ย. – 8 ต.ค. 18 ก.ย. – 10 ต.ค. 23 ก.ย. – 14 ต.ค.
ตุลาคม 22 ต.ค. – 12 พ.ย. 23 ต.ค. – 14 พ.ย. 28 ต.ค. – 18 พ.ย.
พฤศจิกายน 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. 25 พ.ย. – 23 ธ.ค.
ธันวาคม              –              –              –

 

Level 2: Elementary
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
กุมภาพันธ์              –              –              –
เมษายน              –              –              –
มิถุนายน              –              –              –
สิงหาคม 20 ส.ค. – 10 ก.ย. 21 ส.ค. – 12 ก.ย. 26 ส.ค. – 16 ก.ย.
ตุลาคม 22 ต.ค. – 12 พ.ย. 23 ต.ค. – 14 พ.ย. 28 ต.ค. – 18 พ.ย.
ธันวาคม              –              –              –

 

Level 3: Intermediate
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
มกราคม              –              –              –
มีนาคม              –              –              –
พฤษภาคม              –              –              –
กรกฎาคม              –              –              –
กันยายน 17 ก.ย. – 8 ต.ค. 18 ก.ย. – 10 ต.ค. 23 ก.ย. – 14 ต.ค.
พฤศจิกายน 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. 25 พ.ย. – 23 ธ.ค.
 
Level 4: Advanced Intermediate
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
กุมภาพันธ์              –              –              –
เมษายน              –              –              –
มิถุนายน              –              –              –
สิงหาคม 20 ส.ค. – 10 ก.ย. 21 ส.ค. – 12 ก.ย. 26 ส.ค. – 16 ก.ย.
ตุลาคม 22 ต.ค. – 12 พ.ย. 23 ต.ค. – 14 พ.ย. 28 ต.ค. – 18 พ.ย.
ธันวาคม              –              –              –

 

Level 5: Advanced
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
มกราคม              –              –              –
มีนาคม              –              –              –
พฤษภาคม              –              –              –
กรกฎาคม              –              –              –
กันยายน 17 ก.ย. – 8 ต.ค. 18 ก.ย. – 10 ต.ค. 23 ก.ย. – 14 ต.ค.
พฤศจิกายน 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 20 พ.ย. – 19 ธ.ค. 25 พ.ย. – 23 ธ.ค.