ตารางเรียนประจำปี 2024/2567

 

Level 1: Basic
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
มกราคม              –              –              –
กุมภาพันธ์ 11 ก.พ. – 3 มี.ค. 12 ก.พ. – 5 มี.ค. 10 ก.พ. – 2 มี.ค.
มีนาคม 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 11 มี.ค. – 2 เม.ย. 16 มี.ค. – 6 เม.ย.
เมษายน 21 เม.ย. – 12 พ.ค. 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 27 เม.ย. – 18 พ.ค.
พฤษภาคม 19 พ.ค. – 9 มิ.ย. 20 พ.ค. – 11 มิ.ย. 25 พ.ค. – 15 มิ.ย.
มิถุนายน 16 มิ.ย. – 7 ก.ค. 17 มิ.ย. – 9 ก.ค. 22 มิ.ย. – 13 ก.ค.
กรกฎาคม  14 ก.ค. – 4 ส.ค. 15 ก.ค. – 6 ส.ค.  20 ก.ค. – 10 ส.ค.
สิงหาคม 11 ส.ค. – 1 ก.ย. 13 ส.ค. – 3 ก.ย. (*อังคาร-พุธ เฉพาะวีคแรก) 17 ส.ค. – 7 ก.ย.
กันยายน 8 ก.ย. – 29 ก.ย. 9 ก.ย. – 1 ต.ค.  14 ก.ย. – 5 ต.ค.
ตุลาคม 6 ต.ค. – 27 ต.ค. 7 ต.ค. – 29 ต.ค.  12 ต.ค. – 2 พ.ย.
พฤศจิกายน 3 พ.ย. – 24 พ.ย. 4 พ.ย. – 26 พ.ย.  9 พ.ย. – 30 พ.ย.
ธันวาคม 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2 ธ.ค. – 24 ธ.ค.             _

 

Level 2: Elementary
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
กุมภาพันธ์ 11 ก.พ. – 3 มี.ค. 12 ก.พ. – 5 มี.ค. 10 ก.พ. – 2 มี.ค.
เมษายน 21 เม.ย. – 12 พ.ค. 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 27 เม.ย. – 18 พ.ค.
มิถุนายน 16 มิ.ย. – 7 ก.ค. 17 มิ.ย. – 9 ก.ค. 22 มิ.ย. – 13 ก.ค.
สิงหาคม 11 ส.ค. – 1 ก.ย. 13 ส.ค. – 3 ก.ย. (*อังคาร-พุธ เฉพาะวีคแรก) 17 ส.ค. – 7 ก.ย.
ตุลาคม 6 ต.ค. – 27 ต.ค. 7 ต.ค. – 29 ต.ค. 12 ต.ค. – 2 พ.ย.
ธันวาคม 1 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2 ธ.ค. – 24 ธ.ค. _

 

Level 3: Intermediate
รอบ อาทิตย์ (12.30-17.30) จันทร์-อังคาร (18.30-21.00) เสาร์ (12.30-17.30)
มกราคม              –              –              –
มีนาคม 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 11 มี.ค. – 2 เม.ย. 16 มี.ค. – 6 เม.ย.
พฤษภาคม 19 พ.ค. – 9 มิ.ย. 20 พ.ค. – 11 มิ.ย. 25 พ.ค. – 15 มิ.ย.
กรกฎาคม 14 ก.ค. – 4 ส.ค. 15 ก.ค. – 6 ส.ค.  20 ก.ค. – 10 ส.ค.
กันยายน 8 ก.ย. – 29 ก.ย. 9 ก.ย. – 1 ต.ค.  14 ก.ย. – 5 ต.ค.
พฤศจิกายน 3 พ.ย. – 24 พ.ย.  4 พ.ย. – 26 พ.ย.   9 พ.ย. – 30 พ.ย.
 
Level 4: Advanced Intermediate
รอบ เสาร์-อาทิตย์ (09.30-12.00) พุธ-พฤหัส (18.30-21.00)  
พฤษภาคม 25 พ.ค. – 16 มิ.ย.  _  
มิถุนายน _ 19 มิ.ย. -11 ก.ค.  
       
       
       
       

 

Level 5: Advanced
รอบ เสาร์-อาทิตย์ (09.30-12.00) พุธ-พฤหัส (18.30-21.00)  
มิถุนายน 22 มิ.ย. – 14 ก.ค. _  
กรกฎาคม _ 17 ก.ค. – 8 ส.ค.