คอร์สเรียน

OIC Express

เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นักเรียนจะได้เรียนทั้งในส่วนทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน ใช้ระยะเวลา 20 ชั่วโมง ต่อ 1 ระดับ เรียนทั้งหมด 4 สัปดาห์ เราเริ่มสอนปรับพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็นในการแต่งประโยค จากง่ายๆไปสู่ประโยคซับซ้อนยาวต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง ไม่ใช่ท่องจำตาม Pattern เพราะส่วนใหญ่ เราจะพูดและเขียนได้บางประโยคที่เราใช้บ่อยๆ แต่ถ้าต้องการแต่งประโยคเองอย่างอื่น ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงให้ถูกต้อง เพราะยังติดถอดไทยอยู่

เราจึงฝึกให้ผู้เรียนแต่งประโยค ด้วยวิธีฝึกเขียนก่อน เพราะเรายังมีเวลาคิดและเรียบเรียง หรือลบ เพื่อแก้ไขจุดที่เราผิดพลาด และไม่สร้างความกดดันให้กับตัวผู้เรียน เมื่อเราได้ฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะสามารถแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราสามารถแต่งประโยคเองได้อย่างรวดเร็ว ผิดพลาดน้อย รู้ศัพท์เพียงพอ ก็จะส่งผลให้เราสามารถฟังและพูดเองได้โดยปริยาย

หลักสูตรนี้มี 5 ระดับ เวลาเรียนระดับละ 20 ชั่วโมง รวมเป็น 100 ชั่วโมง

OISay

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร แต่ไม่กล้าใช้ เพราะขาดความมั่นใจในการพูด การออกเสียง มาเพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง คล่องแคล่ว มั่นใจ ให้ได้มากที่สุด

OIC TOEIC PLUS

OIC Corporate Training