oicenglish
Courese
  
OIC Conversation
วิธีใหม่ ที่ให้คุณสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษพอสมควร สามารถฟังได้ เขียนได้ แต่พูดไม่ถูกหรือไม่กล้าพูด OIC Conversation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบจากแนวคิดของครูไทย และครูฝรั่ง ที่ร่วมกันคิดค้นหลักสูตรและวิธีสอนเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเคยชินทั้งทักษะด้านการพูด และการฟังแบบค่อยเป็นค่อยไป ฝึกให้ผู้เรียนได้พูดคุยและกล้าแสดงความคิดเห็น จากเรื่องราวหรือ สถานการณ์จริงต่างๆในปัจจุบัน โดยค่อยๆเรียบเรียงความคิดและพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดภาษาอังกฤษตามโครงสร้างภาษาไทย
” ยกระดับวิธีคิด ให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ “
ซึ่ง OIC Conversation มีทั้งหลักสูตรสำหรับการใช้งานทางด้านธุรกิจและชีวิตประจำวัน ซึ่งได้คัดสรรเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้งาน
หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยรื้อฟื้นความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่เคยมีอยู่แล้วในตัวคุณ ให้เรียกกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามต้องการ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นการใช้งานจริงโดยเฉพาะ รวมถึงเทคนิค และวิธีการสอนแบบพิเศษ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกใช้จริงในห้อง เป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด เสริมสร้างความมั่นใจ และมีพัฒนาการขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Conversation Courses
General Conversation
Speaking with Confidence 1-2
"ให้คุณฝึกคิด พูด และสื่อสารได้ด้วยความมั่นใจ"
“การพูด” คือการสื่อสารที่ฉับไว สามารถตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากที่สุด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาวิธีการพัฒนาทักษะด้านการพูด และการฟังให้ถูกต้องคล่องแคล่ว และได้ีประสิทธิภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษาคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษ เพื่อฝึกความคล่องและความถูกต้องในการสนทนาด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถคิดและพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ
เนื้อหา :
  • เรียนรู้บทสนทนาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัว, การทักทาย, การตอบรับโทรศัพท์, ร้านอาหาร, การบอกทาง และอีกมากมาย
  • เพิ่มพูนคำศัพท์ ด้วยวิธีการจำแบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ ได้ทันที ตามต้องการ
  • เสริมสร้างความมั่นใจ จากการฝึก Presentation ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด และเรียบเรียงเรื่องราวในการถ่ายทอด ให้ออกมาได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
  • เสริมทักษะสำคัญในการใช้สิ่งที่เรียนมา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ในการถ่ายถอดอารมณ์ และความรู้สึก ออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นธรรมชาติมากที่สุด
  • เรียนรู้ และฝึกความชำนาญในการใช้ประโยคคำถามได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว จากแบบฝึกหัด และกิจกรรมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ
  • ฝึกการออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง รวมถึงฝึกทักษะในการฟังจากสำเนียงเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์
  • ผู้เรียนจะสามารถพูด และสื่อสารได้อย่างทันท่วงที และมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ในการเลื่อกใช้บทสนทนาที่ถูกต้องและเหมาะสม จนเกิดความมั่นใจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"Business Conversation
Enhancing Business Skill 1-3
"พัฒนาการใช้ภาษาให้ทันสมัย สื่อสารชัดเจน ถูกต้อง ฉับไว"
OIC provides the Business Conversation course for students who want to feel more comfortable using everyday business English. This unique and easy-to-follow course of lessons helps you learn important and useful English business language skills and put them into practice.
Content:
The course is designed to meet the needs of both students who plan to enter business and working people who need English for their work. It is presented in focused units covering the various situations encountered in everyday business life. The lessons emphasize speaking and listening but also include many reading and writing opportunities. Learners will develop the self- confidence and language skills needed in the real business world.
The course also includes built-in Optional Extra Activities such as Vocabulary Building, Reading Practice, Business Writing Skills, Unit Review, Progress Check, Projects, Tests, Presentation Skills, Pronunciation Skills and One-On-One Conversation Practice. These activities are tailored to suit each unit and designed to give the student the opportunity to put into practice the points and language already discussed.

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ OIC English Copyright © oic english 2009 -2011. All Rights Reserved.
E-mail : infooicenglish@gmail.com Tel : 02-267-5041-3